Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Udzieloną przez PFR SA.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE I PRZETWARZANIU PRZEZ NIEGO DANYCH OSOBOWYCH

 1.  Administratorem Twoich danych osobowych jest ARANEUS Sebastian Wadycki  z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Orkana 142A. Kontakt z Administratorem: kontakt@wystawapajakow.pl
 2.  Administrator prowadzi stronę internetową pod adresem www.wystawapajakow.pl, zwaną dalej Serwisem.
 3.  Danymi osobowymi, w myśl niniejszej Polityki Prywatności, są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innej podobnej technologii.
 4.  Podanie danych osobowych w celu realizacji zakupu biletów, określonego Regulaminem Sprzedaży Biletów Online, jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zakupu biletu.
 5.  Pod akronimem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6.  Użytkownikiem, w myśl niniejszej Polityki Prywatności, jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usługi sprzedaży biletów online.
 7.  Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 8.  Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo żądania:

a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych:

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. Realizacji umowy o świadczenie usług sprzedaży biletów określonych Regulaminem Sprzedaży Biletów Online (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Podstawa: obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Brak podania danych skutkuje niemożliwością zakupu biletu online.

 1. Nawiązania kontaktu za pomocą formularza kontaktowego

Podstawa: 

Brak podania danych skutkuje niemożliwością udzielenia odpowiedzi na  zapytanie Użytkownika.

 1. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

Cel: marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam (więcej na ten temat w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies”).

Podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Brak podania danych skutkuje niemożliwością otrzymywania przez  Użytkownika sugestii produktów lub usług, którymi może być zainteresowany.

 1. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

Cel: analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Użytkownika po stronie internetowej Serwisu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej na ten temat w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies”)

Podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Brak podania danych skutkuje nieuwzględnieniem preferencji Użytkownika, dotyczących korzystania z Serwisu, w pracach nad jego rozwojem.

 1. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)
Cel: wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych
Podstawa: Zgoda Użytkownika  na działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Brak wyrażenia zgody skutkuje tym, że Użytkownik nie będzie otrzymywał materiałów marketingowych, w tym informacji ofertach specjalnych.

 1. Subskrypcja newslettera

Cel: wysyłanie newslettera

Podstawa: umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Brak wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera skutkuje tym, że Użytkownik nie będzie otrzymywał informacji dotyczących Serwisu.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

PROFILOWANIE

W ramach Serwisu dokonujemy profilowania – jeśli Użytkownik zezwoli na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami może być zainteresowany Użytkownik, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Użytkownika treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzysta Użytkownik, będą bardziej dostosowane do jego potrzeb.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Serwisu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – jeśli Użytkownik zezwoli na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki Użytkownik porusza się po Serwisie – a więc np. to, ile czasu spędza na danej podstronie. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Serwisu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

LOGI SYSTEMOWE

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych – w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając dane osobowe Użytkowników stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celach statystycznych i marketingowych.

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookies w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookies może pogorszyć ogólną funkcjonalność korzystania ze strony wystawapajakow.pl.

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, a ponadto odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

ZASADY ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.